top of page

Cảm ơn bạn đã thanh toán!

Bạn đã hoàn tất thành công thanh toán cho GNL và giao dịch của bạn đã hoàn tất.

Hoàn tất đăng ký, đặt hàng để kích hoạt tư cách thành viên của bạn *.

 

Quan trọng: Đăng ký bằng cùng một email: 👇

* Lưu ý: Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản của bạn trong vòng 12 giờ.
Cho đến lúc đó, quyền truy cập sẽ xuất hiện là "Yêu cầu thành viên của bạn đang chờ phê duyệt từ chủ sở hữu trang web".

HD LOGO GNL.png
bottom of page